YOKOHAMA-OTR CZ

Service

Service

Safety Precautions Concerning Mounting, Demounting and Operation

Warning

Tire and rim servicing can be dangerous, and should be performed only by trained personnel using proper tools and procedures. Failure to comply with these procedures may result in faulty positioning of the tire and/or rim, and cause the assembly to burst with explosive force, sufficient to cause serious physical injury or death.

Demounting

 • Before Demounting
  • Always exhaust all air from a single tire and from both tires of a dual assembly prior to removing any wheel components such as nuts and rim clamps.
  • A broken rim part under pressure can blow apart and cause serious injury or death.
  • Make sure to remove valve core to exhaust all air from the tire. Remove both cores from a dual assembly. (When you remove the wheel lugs, if the tire is still under pressure, the assembly may fly apart.)
  • Check the valve stem by running a piece of wire through the stem to make sure it is not plugged. (Foreign material may clog the valve stem during deflation or ice may form as the air leaves the tire, clogging the valve stem.)
 • During Demounting
  • Demounting tools apply pressure to rim flanges to unseat tire beads, and keep your fingers clear.Always stand to one side and hold the tool with one hand when you apply hydraulic pressure. (If the tool slips off, it can fly with enough force to cause serious injury or death.)
  • Do not use tools in the vicinity of the flange butt weld.
 • After Demounting
  • Clean rims and repaint to stop detrimental effects of corrosion and facilitate checking and tire mounting. Be very careful to clean all dirt and rust from the lock ring and gutter. This is important to secure the lock ring in its proper position. A filter on the air inflation equipment to remove the moisture from the air line helps prevent corrosion. The filter should be checked periodically to see that it is working properly. (Parts must be clean for a proper fit – particularly the gutter section which holds the lock ring in its proper position.)

Mounting

 • Before Mounting
  • Check rim components for cracks. Replace all cracked, badly worn, damaged and severely rusted components with new parts of the same size and type. When a components is in doubt, replace it. (Parts that are cracked, damage or excessively corroded are weakened. Bent or repaired parts may not engage properly.)
  • Do not, under any circumstance, attempt to rework, weld, heat or braze any rim component that is cracked, broken or damaged. Replace with a new part that is not cracked, broken or damaged and which is of the same size and type. (Heating may weaken a part to extent that it is unable to withstand forces of inflation or operation.)
  • Check type of rim and make sure all parts of such rim are being assembled  properly. Follow instruction manual of rim or ask your distributor if you have any doubts.(Mismatched parts may appear to fit, but when the tire is  inflated they may fly apart with explosive force.)
  • Mixing parts of one type rim with those of another is potentially dangerous. Always check rim with manufacturer for approval.
  • Remove rust, dirt and other foreign matter from the rim surface, particularly on the bead seats and O-ring slot.
  • Clean the inside of the tire.
  • Make sure tube and flap are correct and not damaged for tube type tires.
  • Always prepare a new O-ring for tubeless tires.
  • Do not reinflate a tire that has been run flat or has been run at 80% or less of its recommended operating pressure, or when there is obvious or suspected damage to the tire or wheel components. (Components may have been damaged or dislocated during the time the tire was run flat or seriously underinflated.)
 • During Mounting and Inflation
  • Do not try to seat rings or other components by hammering while tire is inflated or partially inflated.
  • Double check to make sure all components are properly seated prior to inflation.
  • Do not inflate tire before all components are properly in place. Place in safety cage or use a restraining device and inflate to approximately 0.35 kg/ cm2 (5 psi), recheck components for proper assembly. Observe that O-ring does not roll out of its groove. If assembly is not performed properly, deflate and correct. Never hammer or an inflated on partially inflated tire/rim assembly. If assembly is correct at approximately 0.35 kg/cm2 (5 psi), continue to inflate fully to seat the tire beads.
  • Never sit or stand in front of a tire and rim assembly that is being inflated. Always use a clip-on chuck with a sufficient length of hose to permit the person inflating the tire to stand clear of the potential trajectory of the wheel components, and use an in-line valve with gauge or a pressure regulator preset to a desired value when inflating a tire. When a tire is in a restraining device, do not lean any part of your body or equipment on or against the restraining device. (If parts are improperly installed they may fly apart with explosive force.)
  • Never attempt to weld on an inflated tire/rim assembly or on a rim assembly with a deflated tire. (Heat from welding will cause a sudden, drastic increase in pressure, resulting in an explosion with the force of a bomb. Deflated tires can catch fire inside the air chamber.)
 • After Inflation
  • Make sure no air leakage can be suspected, especially in tubeless tires.

Operation

 • In use
  • Do not use underinflated tires.
  • Do not bleed or reduce air pressure to compensate for the increase in pressure resulting from operation.
  • Do not use under-size rims. Use recommended rim for the tire.
  • Do not overload or overinflate tire/rim assemblies. Check for adequate rim strength if special operating conditions are required. (Excessive overload can cause damage to the tire and rim assembly.)
  • Never run a vehicle on one tire of a dual assembly. (The carrying capacity of the single tire and rim is dangerously exceeded, and operating a vehicle in this manner can result in damage to the rim and tire or cause a tire fire.)
  • Never use a tube in a tubeless tire/rim assembly where the rim is suspected of air leakage. (Loss of air pressure through fatigue cracks or other fractures in a tubeless rim warns you of a potential rim failure. This safety feature is lost when tubes are used with leaking rims. Continued use may cause the rim to burst with explosive force.)
  • Always inspect rims and wheels for damage during tire checks. (Early detection of potential rim failure may prevent serous injury.)
  • Never add or remove an attachment or otherwise modify a rim (Especially by heating, welding or brazing) unless the tire has been removed and approval has been received from the rim manufacturer. (Modification or heating of a rim or one of its parts may weaken it so that it cannot withstand forces created by inflation or operation.)
  • Never mount bias tire and radial tire on the same axle. Follow vehicle manufacturer’s recommendation.
  • Never use tire under unintended service conditions for the tire.Please consult YOKOHAMA if vehicle operation requires specialized tire fitment.

Bezpečnostní a preventivní opatření při montáži, demontáži a opravách EM pneumatikách Yokohama

Varování

Servisní činnosti prováděné na EM pneumatikách a discích mohou být nebezpečné a měly by být prováděny pouze odborně školeným personálem, za použití speciálních nástrojů a podle příslušných technologických postupů. Nedodržení těchto postupů může zapříčinit vadné osazení EM pneumatik, poškození disků, nebo může dojít k explozivnímu rozpadu montáže se silou dostatečnou ke způsobení vážných zranění, popřípadě smrti.

Demontáž

 • Před demontáží
  • Před odstraněním jakýchkoliv komponentů, jako například svorky disků, vypusťte všechen vzduch z EM pneumatiky, nebo z obou EM pneumatik při dvojmontáži. (Poškozená část disku se pod tlakem může odlomit a způsobit vážná zranění nebo smrt).
  • Odstraňte jádra ventilů, aby mohl být vypuštěn všechen vzduch z EM pneumatik. U dvojmontáže nezapomeňte vyjmout obě jádra ventilů. (Při odstranění úchytných šroubů, může dojít k rozlétnutí kola/montáže, pokud je EM pneumatika stále pod tlakem).
  • Prověřte průchodnost krčku ventilu drátem, abyste se ujistili, že není zablokován. (Cizí látky mohou uzavřít hrdlo ventilu při vypouštění vzduchu nebo se působením unikajícího vzduchu může v krčku tvořit led, který ventil zneprůchodní).
 • Při demontáži
  • Při demontáži EM pneumatik je speciálními nástroji vyvíjen tlak na hrany disku, aby uvolnily patky EM pneumatiky. Dejte pozor na prsty.
  • Vždy stůjte na straně. Držte speciální demontážní hydraulický nástroj, který vyvíjí odrazový tlak na EM pneumatiku, jednou rukou. (Pokud nástroj sklouzne, může odlétnout silou dostatečnou ke způsobení vážných zranění nebo smrti).
  • Nepoužívejte nástroje v blízkosti bočního spoje EM pneumatiky/sváru disku.
 • Po demontáži
  • Očistěte disk, případně jej znovu natřete, abyste zabránili negativním vlivům způsobujících korozi, a následně zajistěte prohlídku a montáž EM pneumatiky. Přesvědčte se, že jste odstranili všechny nečistoty a rez z upínacího kroužku a žlábku. Je důležité, aby byl upínací kroužek ve správné poloze. (Části musí být čisté, aby mohlo dojít ke spolehlivému osazení – zejména žlábek, který drží upínací kroužek ve správné poloze).
  • Filtr, pohlcující vlhkost, instalovaný na kompresoru, pomáhá zabraňovat korozi. Filtr by měl být kontrolován pravidelně, aby se zajistila jeho bezproblémová funkčnost a účinnost.

Montáž

 • Před montáží
  • Prohlédněte součásti disku kvůli prasklinám. Vyměňte všechny prasklé, opotřebované, poškozené a zkorodované části za nové, stejné velikosti a typu. Pokud máte pochybnosti o stavu součástky, vyměňte ji. (Součástky, které jsou prasklé, poškozené nebo značně zkorodované, jsou oslabeny. Zdeformované nebo poškozené části nemusí správně dosedat).
  • Za žádných okolností se nepokoušejte opravit poškozené části disku obráběním, svařováním, ohřevem nebo pájením. Nahraďte poškozenou součástku vždy novým nepoškozeným dílem, který je stejného typu a velikosti. (Úprava nebo ohřev disku nebo jeho částí, jej mohou oslabit natolik, že disk již nebude schopen odolávat silám, které na něj působí při hustění a provozu).
  • Ujistěte se, že jsou montovány správné komponenty. Pokud máte pochyby, kontaktujte svého dodavatele či výrobce. (Nesprávné součástky se mohou po nahustění s explozivní silou odtrhnout).
  • Kombinace součástek od rozdílných výrobců disků je potenciálně nebezpečná. Informujte se u svého výrobce stroje/disku, lze-li takto postupovat.
  • Odstraňte rez, nečistoty a další cizí tělesa z povrchu disku, především ze styčných ploch disku, kde dosedají patky EM pneumatiky.
  • Očistěte vnitřní části EM pneumatiky.
  • U EM pneumatik s duší se přesvěčte, že duše a ochranná vložka jsou vhodného typu a jsou nepoškozené.
  • Vždy si připravte nový O-ring (těsnící kroužek) pro bezdušové pneumatiky.
  • Nikdy znovu nenahusťujte EM pneumatiku, která byla proražená nebo nesprávně nahuštěná méně než 80% doporučeného provozního tlaku, nebo existuje-li podezření, nebo je-li zřejmé poškození EM pneumatiky, nebo příslušenství kola. (Součástky mohou být poškozeny nebo zdeformovány během doby, kdy byla EM pneumatika používána prázdná nebo výrazně podhuštěná).
 • Při montáži a hustění
  • Nepokoušejte se usadit části kola pomocí kladiva, je-li EM pneumatika zcela či částečně nahustěná.
  • Překontrolujte sesazení všech součástek před nahustěním EM pneumatiky.
  • Nenahusťujte EM pneumatiku, dokud nejsou všechny části disku správně usazeny. Umístěte kolo do bezpečnostní klece a natlakujte přibližně na 0,35kg/cm² (5 psi) a znovu ověřte usazení všech jednotlivých komponentů disku. Zkontrolujte, že O-ring (těsnící kroužek) nevypadne ze své drážky. Pokud sestavení disku a EM pneumatiky není správné, vypusťte EM pneumatiku, a pak napravte. Nikdy nepoužívejte kladivo při montáži na zcela nebo částečně nahuštěnou EM pneumatiku. Je- li sestavení kola správné při 0,35kg/cm² (5 psi), pokračujte v hustění na provozní předepsané hodnoty, aby se správně usadily patky EM pneumatiky k disku.
  • Nikdy nestůjte při hustění před kolem. Vždy používejte při hustění hadici s klipem, aby obsluha mohla stát mimo předpokládanou trajektorii letících součástek pří vzniku eplozivní montáže. Při hustění EM pneumatiky použijte tlakový spínač nastavený na příslušnou hodnotu tlaku. Je- li EM pneumatika v ochranné kleci, ujistěte se, že se žádná část vašeho těla nedotýká klece. (Pokud jsou jednotlivé součástky disku a EM pneumatiky špatně nainstalovány, může dojít k explozivnímu rozpadu montáže).
  • Nikdy se nepokoušejte svařovat disk u nahuštěné EM pneumatiky nebo při montáži s nenahustěnou EM pneumatikou. (Teplo ze sváření způsobí drastický nárůst tlaku v EM pneumatice, která nakonec exploduje silou bomby. Nenahustěné EM pneumatiky mohou začít hořet).
 • Po nahustění
  • Zkontrolujte zda z kola nedochází k úniku vzduchu, zvláště pak, u bezdušových (TL) EM pneumatik.

Provoz

 • Při provozu pneumatik
  • Nepoužívejte podhustěné EM pneumatiky nebo hustěné nesprávným tlakem.
  • Nesnižujte tlak v EM pneumatikách k vykompenzování zvýšení zátěže v provozu.
  • Nepoužívejte disky špatných velikostí. Používejte disky doporučené pro daný typ EM pneumatiky/stroje. Vhodnou kombinaci EM pneumatiky/disku naleznete v katalogu výrobce.
  • Nepřetěžujte nebo nepřehusťujte při montáži EM pneumatiky/disky. Informujte se o správném rozměru disku, pokud je požadován provoz stroje ve zvláštních podmínkách. (Přetížení může způsobit škody po montáži).
  • Nikdy neprovozujte stroj jen na jedné nové EM pneumatice v dvojmontáži. (Dovolená maximalní přípustná kapacita únostnosti nové EM pneumatiky je nebezpečně a nedovoleně překročena a provozování stroje tímto způsobem může vést k poškození EM pneumatiky, realizovaných montážních činností nebo k požáru EM pneumatik).
  • Nikdy nepoužívejte vzdušnici při montáži bezdušové EM pneumatiky (TL)/disku, pokud máte podezření na únik vzduchu diskem. (Únik vzduchu přes únavové praskliny nebo jiné trhliny v bezdušovém disku varuje před potencionálním selhání disku. Další používání poškozeného disku může vést k jeho explozivnímu rozpadu).
  • Vždy prověřte technický stav a příslušenství disků během kontroly EM pneumatik. (Včasné odhalení potenciálního poškození disku a příslušenství může zabránit vážným zraněním).
  • Nikdy nepřidávejte/neaplikujte žádné příslušenství disku, ani jinak disk neupravujte (především za pomoci ohřevu, svařování nebo pájení), pokud nebyla EM pneumatika demontována a neobdrželi jste povolení od výrobce disku. (Úprava i ohřev disku nebo jeho části, jej mohou oslabit natolik, že disk již nebude schopen odolávat silám, které na něj působí přihustění a provozu).